Wymiana poglądów z udziałem Catherine Gaslain-Laneelle (dyrektor wykonawczą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA) cz.I bezpieczeństwo żywnościC. Gaslain-Laneelle: Zasady oceny wewnętrznej EFSA są zapisane w podstawowych zasadach funkcjonowania agencji. Informują one, że ocena agencji powinna mieć miejsce raz na 6 lat. Ocena ta przeprowadzana była przez 12 miesięcy i wykazała, że EFSA działa w sposób właściwy i wypełnia swoje zadania. Dają się zauważyć pewne obszary, w których Agencja może poprawić swoją działalność, ale ogólne wrażenie jest dobre. EFSA wpływa pozytywnie na zapewnianie bezpieczeństwa żywności w Europie oraz wypełnia swoje zobowiązania, jeżeli chodzi o otwartość i przejrzystość. Oddziałuje również dobrze na zaufanie w stosunku do systemu bezpieczeństwa żywności. EFSA zapewnia dane naukowe, które są konieczne w przygotowaniu polityki. W przeszłości były wątpliwości, co do niezawisłości Agencji, które zostały rozwiane. Jej działania będą teraz zbieżne z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Praca EFSA jest coraz bardziej skomplikowana i prowadzona w niezwykle szerokim zakresie. W związku z tym ważne jest, aby sprawdzać na ile wartościowa jest jej praca dla podatników europejskich. Jako przyszłe priorytety działania agencji wymienia się: polepszenie otwartości i przejrzystości oraz odnalezienie swojej roli na forum międzynarodowym, jako głos Europy w ocenie ryzyka. Trzeba zastanowić się jak wykorzystywać nowe metody szkoleniowe, aby promować ideę wspólnej europejskiej oceny ryzyka. Potrzeba polepszyć użyteczność wyników naukowych EFSA. Niektóre z dokumentów powinny być bardziej praktyczne. Występuje duży problem z nakładem pracy. Jest wielu ekspertów, którzy mają zbyt wiele pracy rutynowej w szczególności, w obszarze produktów regulowanych. EFSA musi bardziej skupiać się na tematach bardziej skomplikowanych z punktu widzenia naukowego i metodologii oceny ryzyka, co wiąże się z koniecznością podniesienia poziomu naukowego agencji.

P. Liese: Agencja świetnie radzi sobie w czasach kryzysu. Rola EFSA powinna być wzmacniana i doceniana. Trzeba zwracać większą uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorach, którymi zajmuje się Agencja. Można odnieść wrażenie, że EFSA postanowiła się nie opowiadać za profilami żywieniowymi. Czy to prawda, że nie ma czegoś takiego jak naukowo potwierdzony
profil odżywczy?

C. Lepage: Wszystko idzie we właściwym kierunku. Dlaczego nie zlecono wcześniej żadnego badania odnośnie pestycydów? W kontekście reform, które zostały przeprowadzone w Agencji przez ostatnie 18 miesięcy, w jaki sposób zaplanowano organizację niezależnego panelu ekspertów wobec tych, którzy przeprowadzają pierwotną analizę? Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzeba jest silnej organizacji z panelem eksperckim, ponieważ zdrowie publiczne jest coraz większym problemem.