Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.VI bezpieczeństwo żywnościSkutki dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze – nasiona i rośliny

Massimo Biloni, European Seeds Association: Kontrole urzędowe przeprowadzane są w firmach nasiennych w celu sprawdzania jakości, zdrowia, bezpieczeństwa oraz identyfikacji produktów. Obecne przepisy Unii Europejskiej sięgają aż 1960 roku. Wyróżniają się trzy główne funkcje kontroli urzędowych: zapewnienie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych (niezbędne dla hodowcy i producentów nasion), ochrona konsumentów i informacji (istotne dla rolników i hodowców), aby uniknąć niekontrowanego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych i niepożądanych chorób (istotne dla hodowców, producentów nasion, rolników, konsumentów oraz środowiska).
Skutki dla mikroprzedsiębiorstw – opinie europejskich rolników i spółdzielni rolno-spożywczych

Luc Peeters, przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca do spraw fitosanitarnych: Copa-Cogeca chce podkreślić zaangażowanie europejskich rolników i spółdzielni dla zapewnienia obywatelom i konsumentom zdrowej i bezpiecznej żywności. Należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, że obywatele mają pełne zaufanie do wysokich standardów Unii Europejskiej, bezpieczeństwa w produkcji żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału rozmnożeniowego roślin oraz stosowanie środków ochrony roślin. Należy poprzeć zasadę kontroli opartej na ocenie ryzyka i podkreślać potrzebę zmniejszenia obciążenia administracyjnego rolników i ich spółdzielni spowodowanymi przepisami. W instytucjach europejskich w celu zapewnienia pełnego zaangażowania sektora prywatnego przy definiowaniu wszystkich aspektów związanych z wykonaniem zadań, takich jak badania, pobieranie próbek i opłat, w tym szczególnie należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczące urzędowych kontroli i działań podejmowanych przez organy w odniesieniu do konkretnych sektorów.