Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.II bezpieczeństwo żywnościPodstawy i ogólny zarys nowego systemu urzędowych kontroli oraz jego zastosowanie

Przewodniczący: H. Schnellhardt: Państwa członkowskie zapewniają odpowiedni poziom wdrażania kontroli urzędowych na całej długości łańcucha żywnościowego i poszanowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa żywności, zdrowia roślin i zwierząt oraz dobrostanu zwierząt. Chociaż nadal istnieje możliwość wprowadzenia usprawnień, poczyniono postępy w zakresie skutecznego wykorzystania instrumentów i środków do celów kontroli, a także w zakresie planowania, wdrażania i koordynacji kontroli we wszystkich sektorach. Kontrole urzędowe oraz instrumenty prawne służące optymalizacji ich skuteczności stanowią kluczowe cechy łańcucha żywnościowego w UE. Umożliwiają one właściwym organom przeprowadzanie kontroli w oparciu o analizę ryzyka, a także identyfikację braków oraz ich szybkie eliminowanie. Zapewniają one również tym organom całościowy obraz sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowia. Informacje zawarte w sprawozdaniach państw członkowskich wskazują, że właściwe organy krajowe poważnie traktują swoją rolę, zwiększając stopień, w jakim kontrole są przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka, co potwierdzają sprawozdania z audytów przeprowadzonych przez ekspertów Komisji. Nowe instrumenty służące rozszerzeniu zakresu nadzoru sprawowanego przez organy kontroli oraz zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nie działań są obecnie wdrażane. Komisja zarządza systemem, który jest poddawany regularnym przeglądom i uzupełniany odpowiednimi celami i wskaźnikami, w celu przeprowadzenia oceny ilościowej działań naprawczych podejmowanych przez państwa członkowskie. Sprawozdania z audytów przeprowadzonych przez Komisję, uzupełniające działania i sprawozdania państw członkowskich w zakresie kontroli, stanowią solidny system oceny skuteczności systemów kontroli państw członkowskich. Dzięki temu systemowi Komisja może, w razie konieczności, podjąć odpowiednie środki w celu usprawnienia funkcjonowania kontroli urzędowych i systemów audytu w państwach członkowskich.

Obecny system a nowy wniosek: główne zmiany dr Eric Poudelet dyrektor, Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym, DG SANCO,
Komisja Europejska: Potrzeba konsolidacji i zintegrowanego podejścia w łańcuchu rolno-spożywczym, w najszerszym znaczeniu (żywność i pasze, zdrowie roślin, materiał reprodukcyjny roślin, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt). Należy wprowadzić wspólne zasady dla wszystkich kontroli przeprowadzonych na zwierzętach i towarach wprowadzanych do Unii Europejskiej. Potrzeba nam nowego zintegrowanego zarządzanie systemem. Inicjacja nowych ustanowionych zasad sektorowych jest bardzo ważną kwestią. Istotne są kontrole urzędowe oparte na ocenie ryzyka we wszystkich sektorach, szczególnie zwracając uwagę na częstotliwość i sposoby kontroli w celu urzędowej certyfikacji.