Urzędowe kontrole na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego” organizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) cz.III bezpieczeństwo żywnościWady obecnie obowiązującego ustawodawstwa i konieczność usprawnień w terenie: krajowy punkt widzenia

dr Martin Hartmann, prezes niemieckiego stowarzyszenia urzędowych lekarzy weterynarii, Niemcy: zlecenia i zadania urzędowych lekarzy weterynarii to zdrowie publiczne oraz zdrowie i dobrostan zwierząt. Istnieje koncepcja „One Health” dla ludzi i zwierząt. Jakość i bezpieczeństwo żywności osiągnęły już bardzo wysoki poziom we wspólnocie europejskiej. Pomimo tego nie można spocząć na laurach, trzeba nadal poprawiać stan rzeczy a zwłaszcza należy skupić się na nowych wyzwaniach a do tego potrzebne jest dalsze rozwijanie prawa europejskiego. Bardzo ważna jest kwestia przejrzystości i kontrole urzędowe. Celem powinno być jednolite zobowiązanie w sprawie informowania o wynikach kontroli urzędowych. W kwestii tych informacji trzeba mieć na uwadze czy nie narusza się poufności wobec przedsiębiorstwa, a z drugiej strony czy nie nadużywa się zaufania konsumenta. Podstawa prawna musi być do tego problemu bardzo doprecyzowana. Bardzo pilne jest to aby w całej Europie stworzyć odpowiednią postawę prawną by informować opinię publiczną o środkach czy artykułach spożywczych, które są niezdatne do spożycia, również gdy dochodzi do problemów nie tylko znaczących ale także nie znaczących. Należy dobrze skonkretyzować wszystkie przepisy prawne dotyczące kontroli urzędowych.

Finansowanie kontroli urzędowych, racjonalizacja systemu opłat

dr Silvio Borrello, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin, Ministerstwo Zdrowia , Włochy: Dobry system finansowania jest warunkiem koniecznym do zapewnienia skutecznych kontroli w celu zapewnienia jednakowego poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz na rzecz podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej. Badania podatków pobieranych przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów wynikających z urzędowych kontroli w 2009 roku, promowane przez Komisję Europejską, w celu sprawdzenia rzeczywistej rekompensaty opłat i kosztów w ramach urzędowych kontroli wykazały, że ogólny cel zapewnienia odpowiednich środków finansowych, z obecnie obowiązujących przepisów, nie zostanie osiągnięty we wszystkich państwach Unii, z reperkusjami do przeprowadzania kontroli. Nowe przepisy nie wydają się jednak decydujące, aby skutecznie zająć się problemami, a to może zagrozić trwałości całego systemu. Koszty kontroli powinny być dzielone między sektor prywatny i publiczny, w zależności od przyczyn i celu wizyty. Dla pokrycia finansowych działań kontrolnych w zakresie ochrony zdrowia publicznego, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do pokrywania co najmniej w części tych zobowiązań, poprzez formy opodatkowania ogólnego.