Skreślenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 dotyczących dobrowolnego etykietowania wołowiny cz.III bezpieczeństwo żywnościPrzedstawiciel Komisji: Obecny system znakowania – paszport zwierzęcia i kolczyk w uchu, pomimo pewnych braków, jest zadawalający. Komisja zauważając, że w ostatnim czasie znacznie rozwinęły się technologie elektronicznego znakowania bydła, zdecydowała się na nowelizację przepisów bazowych. System identyfikacji bydła powinien być w przyszłości bardziej ekonomiczny, bezpieczny i prostszy. Rozważano dwa scenariusze – znakowanie obowiązkowe i dobrowolne. Z przeprowadzanych analiz wynika, że opcja dobrowolna jest lepsza, zaś państwa członkowskie będą mogły same zadecydować, czy wprowadzić na swoim terytorium w sposób obligatoryjny – elektroniczny system etykietowania wołowiny. Dobrowolny system znakowania mięsa wołowego ma pewne luki, związane z jego zastosowaniem przez państwa członkowskie. Komisja nie przewiduje zmiany warunków informowania konsumentów o tym jakie mięso spożywają (pochodzenie produktu). Należy jednak znieść procedurę ubiegania się o etykietowanie dobrowolne, obarczone kosztami zarówno dla producentów, jak i państw członkowskich. Propozycja Komisji obniży koszty administracyjne, ujednolici obowiązujące przepisy , zharmonizuje rynek produkcji wołowiny oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe.

D.Roth-Behrendt: W większych jednostkach produkcji zwierzęcej przejście na nowy system znakowania jest prostsze. Należy jednak wytczyć jasny kierunek zmian – wyznaczyć okresy przejściowe oraz wprowadzić datę graniczną wprowadzenia obligatoryjnego znakowania zwierząt w sposób elektroniczny. Umieszczanie na etykietach informacji dodatkowych powinno mieć charakter dobrowolny i musi podlegać kontroli administracyjnej.

Sprawozdawca S.Auconie: W kontekście elektronicznego znakowania wołowiny, przy uwzględnieniu kryzysu europejskiej gospodarki najlepsza będzie opcja pełnej dobrowolności proponowanych zmian. Wiele gospodarstw hodowlanych nie było by w stanie unieść dodatkowych kosztów (jeszcze jeden kolczyk w uchu każdego zwierzęcia, aparatura do jego elektronicznego odczytywania). Wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej identyfikacji mięsa wołowego będzie się odbywać w perspektywie kilkuletniej. Umieszczanie zbyt wiele informacji na etykietach produktów zniekształca jakość przekazu i warto, aby było dobrowolne.