Skreślenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 dotyczących dobrowolnego etykietowania wołowiny cz.II bezpieczeństwo żywnościSprawozdawca S.Auconie: Celem prezentowanych zmian w przepisach jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom i modernizacja procesu hodowli bydła w Europie, poprzez stworzenie systemu jego elektronicznej identyfikacji. Główną przesłanką do zmian jest pojawienie się nowych technologii elektronicznego etykietowania mięsa wołowego na terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ułatwić sam proces znakowania. Są ponadto bardziej zharmonizowane i przejrzyste w kontekście samego etykietowania oraz kontroli pochodzenia produktów. Ich implementacja przez państwa członkowskie z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa produkcji żywności, co odczują europejscy konsumenci. Komisja proponuje wprowadzić cały system zachęt dla producentów wołowiny do jej elektronicznego etykietowania, bez stosowania trybu nakazowego. Należy ograniczyć wymogi administracyjne w stosunku do dobrowolnego znakowania mięsa wołowego, nie rezygnując przy tym z systemu obowiązkowego, w kontekście miejsca pochodzenia konkretnego produktu. Procedury etykietowania wołowiny w związku, z miejscem jej wytworzenia powinny być maksymalnie uproszczone. O fakcie wprowadzenia znakowania elektronicznego wołowiny w danym państwie członkowskim, muszą być niezwłocznie poinformowane pozostałe kraje, tak by nie utrudniać rynkowego obiegu tej grupie produktów. Nowy sposób etykietowania nie powinien łączyć się z dodatkowymi kosztami.

D.Roth-Behrendt: Obowiązkowe etykietowanie wołowiny, pozwalające prześledzić konkretną drogę danego produktu, znacznie podnosi poziom jego bezpieczeństwa. Propozycja komisji odnosząca się do elektronicznego system znakowania mięsa wołowego jest bardzo słuszna. W tej chwili bydło znakuje się poprzez kolczykowanie i prowadzenie przez hodowców tzw. paszportów zwierzęcych. Istnieje poważna obawa, że wprowadzenie trzeciego elementu – znakowania elektronicznego, tylko przez niektóre podmioty na zasadzie dobrowolności, znacznie cały proces skomplikuje. Konieczne jest w tym przypadku wprowadzenie okresów przejściowych oraz konkretnego harmonogramu przechodzenia na znakowanie elektroniczne. Komisja ze względu na trudności w kontroli, przewiduje wykreślenie dobrowolnych informacji na etykietach, dotyczących mięsa wołowego, takich jak: pochodzenie produktu, wiek zwierzęcia, sposób produkcji oraz stosowane pasze. Jest to propozycja błędna, bowiem konsumenci są taką wiedzą zainteresowani i powinna być ona obowiązkowa.

Ch.Davies: Należy zadbać o jak najwyższe standardy pochodzenia mięsa wołowego poprzez wprowadzenie sytemu jego sprawdzalności. Nowe procedury znakowania będą lepsze, tańsze, zaś informacja o produkcie bardziej dostępna. Proponowane zmiany wiążą się z koniecznością znacznych nakładów finansowych, które najbardziej dotkną małych producentów. Wprowadzenie nowych rozwiązań powinno mieć charakter dobrowolny.

J.Nicholson: Im więcej hodowców będzie korzystać z nowej technologii znakowania, tym będzie ona tańsza i powszechniej dostępna. Aspekt dobrowolności we wprowadzaniu omawianych zmian, jest jak najbardziej pożądany. Mając na uwadze bezpieczeństwo wołowiny produkowanej na terenie Wspólnoty, trzeba również podnosić standardy dotyczące mięsa importowanego z krajów trzecich.