Skreślenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1760/200 dotyczących dobrowolnego etykietowania wołowiny cz.I bezpieczeństwo żywnościSprawozdawca S.Auconie:
Prezentowany pakiet legislacyjny ma spełnić 3 podstawowe cele:
- wspierać rozwój procesu elektronicznej identyfikacji bydła,
- unikanie sytuacji, w której powstają tymczasowe rozwiązania,
- doprowadzić do właściwego zarządzania utworzoną bazą danych.

Komisja zaproponowała swoje propozycje w 2011r. W wyniku sporu kompetencyjnego miedzy komisją AGRI a ENVI prace musiały zostać wstrzymane na okres kilku miesięcy. Komisja zmieniła swoje wcześniejsze propozycje, przedstawiając nowe modyfikacje, które wymagają wyjaśnienia.

Komisja Europejska: Pierwotna propozycja przyjęta w sierpniu 2011 r. miała na celu zapewnienie jednolitych warunków wprowadzania sankcji, w przypadku niezastosowania się do odpowiednich przepisów dotyczących identyfikacji i etykietowania wołowiny sprzyjających bezpieczeństwu żywnościowemu. Komisja uznała za stosowne, by przedstawić nową propozycję, w której lepiej opisane są uprawnienia Komisji a jednocześnie dodać nowe uprawnienie na mocy art. 290 Traktatu, poprzez wydanie aktu delegowanego. Z powodów proceduralnych zmieniono też treść preambuły.

D.Roth-Behrendt: Przedstawione zmiany techniczne należy przyjąć.

R.Manner: Propozycja Komisji jest dobra. Znakowanie elektroniczne wymaga dalszego
rozwijania.

Sprawozdawca S.Auconie: Propozycję Komisji należy zaakceptować.