Przepisy UE dotyczące przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) oraz związanych z nimi kontroli pasz i żywności - wdrażanie i perspektywy cz.II bezpieczeństwo żywnościNicholson JameSpołeczeństwo sprzeciwia się stosowania białek zwierzęcych w paszach. Brak potrzeby mechanicznego odkostniania. Konieczne jest przyjecie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności w UE.

Roth-Behrendt Dagmar Ważny jest program nadzoru nad BSE. Nowe programy nadzoru muszą być analizowane i modyfikowane. Zwierzęta wszystkożerne powinny mięć możliwość pożywiania się białkiem zwierzęcym, lecz występują obawy związane z moralnością i deficytem białka. Istotne jest stwierdzenie z jakiego zwierzęcia pochodzi odpad zwierzęcy. Nie można zgadzać się na tolerancję w sprawie wartości granicznych dioksyn. Nie można pozostawiać stad zakażonych BSE, źle to wpływa na opinię publiczną. Należy przeanalizować wartość dioksyn w mączce rybnej. Konieczne są spójne warunki fitosanitarne w produkcji. Utylizacja odpadów w 80º C jest zbyt mała. Ważna jest surowa realizacja implementacji w sprawie dioksyn. Konsumenci muszą być świadomi jakie jest źródło produkcji i pochodzenia mięsa.KE Konieczny jest zakaz stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego dla przeżuwaczy. Ważne jest prowadzenie badań naukowych i diagnozowanie pochodzenia mięsa przez laboratoria. Istotna jest kontrola importu. Niezbędne jest zharmonizowanie, znormalizowanie całego łańcucha żywności w państwach członkowskich. Należy wywierać presję na państwa członkowskie w przypadku ścisłego i rygorystycznego egzekwowania kontroli. Konieczne są bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące poziomu dioksyn w mączce rybnej. Ważne są badania nad oczyszczaniem mączki rybnej. Powinno się wykorzystywać mączkę zwierzęca dla zwierząt nieprzeżuwających. Krowy mleczne zarażone BSE nie przekazują w mleku prionów BSE. Następnie krowy mleczne na końcu życia powinny być spalane. Mięso odkostniane mechanicznie jest istotnym źródłem ekonomicznym – eksport. Istotne jest wprowadzenie programu ograniczenia odpadów żywności na rzecz przeciwdziałania ubóstwu. Niezbędne są jasne reguły mechanicznego oddzielania i znakowania mięsa.